Lệnh Cộng Điểm Nhanh

  • Lệnh cộng điểm: /str /agi /vit /ene / cmd
  • Xóa tội: /pkclear
  • Làm nhiệm vụ :/change
  • Xóa thùng đồ : /xoadorac


  • Auro Reset:/reset auto
  • Tẩy điểm : /taydiem


  • Tẩy điểm master:/taymaster
  • Đổi Giới tính: /ChangeCLass DW,DK,MG,SM,EF,DL