thông báo:
-đã fix quoái vật rf trâu bò
-add bos vàng về add map lorencia(sub2) vào sáng ngày 13/10/2018
+sub1 dữ nguyên như cũ
-sub1 NonPk+Giao Dịch
-sub2 Pk+Non Giao dịch nha ae
tài khoản :http://taikhoan.mu-thanthoai.net
Tải game http://taikhoan.mu-thanthoai.net/#taigame